Warunki kredytowania:

 • gotówka na dowolny cel
 • prowizja – 0,9 %
 • minimalna wysokość kwoty kredytu – 1 000,00 zł
 • maksymalna wysokość kwoty kredytu – 200 000,00 zł
 • minimalny okres kredytowania – 1 miesiąc
 • maksymalny okres kredytowania – 120 miesięcy
 • oprocentowanie:
 1. do 36 miesięcy - stałe w wysokości 9,50 %;
 2. od 37 m-cy do 120 miesięcy zmienne – WIBOR6M + 6,35p.p. (na dzień 14.03.2024 r. 12,20%)
 • kredyt udzielany w okresie : 01.04.2024 r. - 30.09.2024 r.

Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wynosi 14,97 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów): 30 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 54 099,58 zł, oprocentowanie zmienne (WIBOR6M + 6,35 p.p.) na dzień 01.04.2024 r. wynosi 12,20 %, całkowity koszt kredytu 24 099,58 zł ( w tym koszty prowizji 90,00 zł, odsetki 22 017,58 zł, ubezpieczenie 1 992,00 zł, usługi dodatkowe 0,00 zł), 119 rat po 433,48 zł i 1 rata po 433,46 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.04.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie. Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.c. Ostateczne warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta, kwoty pożyczki, okresu kredytowania, daty wypłaty pożyczki, daty płatności pierwszej raty oraz wymaganych przez bank zabezpieczeń.  Promocja obowiązuje od 1 kwietnia do 30 września 2024 r.

1.    Oprocentowanie:
    1)     stałe – 8,50 % ( do 36 m-cy)
    2)     zmienne w dniu zawarcia umowy stawka bazowa WIBOR 3M+ marża banku w wysokości 2 pp. (powyżej 36 m-cy)
2.    prowizja – 2 % od kwoty kredytu
3.    gotówka przeznaczona na:
    - finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług
    - VAT
    - spłata kredytów obrotowych w innych bankach (nie wymaga udokumentowania wykorzystania)
    - zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz
    - zakup kwalifikowanego materiału siewnego oraz szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień
    - zakup zwierząt z wyłączeniem zakupu na eksport
    - zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych
    - zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji
    - zakup paliwa i opału na cele rolnicze
    - zakup materiałów i usług niezbędnych do naprawy maszyn rolniczych
    - zakup drobnego sprzętu rolniczego
    - inne środki do produkcji    
4.  maksymalna kwota kredytu – 500 000,00 zł
5.  maksymalny okres kredytowania – 60 miesięcy
6.  kredyt udzielany w okresie – 11.10.2023 r. – 30.03.2024 r.

Pliki do pobrania:

Regulamin udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych

Wniosek o kredyt

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej dla klientów instytucjonalnych

- gotówka na:

1)   zakup instalacji fotowoltaicznych

2)   zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego

3)   zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej

4)   pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji

5)   przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej

6)   zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia

7)   zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu

8)   zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej

9)   pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji

10)   zakup sprzętu AGD A+++

11)   zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków

12)   własne potrzeby konsumpcyjne klienta i/lub (jednocześnie ze wskazanymi powyżej)

- prowizja – 5,0 %

- oprocentowanie zmienne – 12 %

- kwota kredytu do 50 000 zł

- okres kredytowania do 84 miesięcy

- przyjazne procedury z możliwością

 • indywidualnego ustalenia dnia spłaty raty
 • ustanowienia automatycznej spłaty rat z konta

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 14,60 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 20 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 29 596,04 zł, oprocentowanie zmienne WIBOR 6M (kwotowanie na pięć dni roboczych przed dniem zmiany oprocentowania) 12 %, całkowity koszt kredytu 10 596,04 zł (w tym: prowizja 1 000,00 zł, odsetki 9 596,04 zł ubezpieczenie 0,00 zł usługi dodatkowe 0,00 zł), 83 miesięczne raty po 352,32 zł i 1 rata 353,48 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 16.10.2023 r., na reprezentatywnym przykładzie. Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.c. Decyzja i warunki kredytowania zależą od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
          

Pliki do pobrania

 1. Wniosek o kredyt
 2. Formularz danych klienta
 3. Oświadczenie o dochodach (dla klientów posiadających ROR w BBS-Banku)
 4. Zaświadczenie o dochodach (dla klientów nie posiadających ROR w BBS-Banku)

BBS-Bank w oparciu o umowę współpracy z Funduszem Pomerania oferuje klientom z sektora MŚP, zarejestrowanym i posiadającym siedzibę lub prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego, kredyt inwestycyjny z poręczeniem za 0 zł.

Dlaczego warto?

 • darmowe Poręczenie Funduszu Pomerania,
 • długi okres kredytowania – 15 lat,
 • maksymalna kwota kredytu – 2.800.000,00 zł,
 • możliwość zastosowana karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy,
 • niska prowizja i opłaty – zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej – klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego,
 • atrakcyjne oprocentowanie – zgodnie z Tabelą oprocentowania kredytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym.

Kredyt może być przeznaczony na finansowanie działalności gospodarczej mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (spełniającego warunki określone w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008), w tym w szczególności na:

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno – usługowo - handlowych,
 • tworzenie nowych miejsc pracy, 
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, 
 • oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

Zapraszamy do placówek BBS- Banku.

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych w Bałtyckim Banku Spółdzielczym
 2. Wniosek o kredyt
 3. Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa - klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego
 4. Wyciąg z Tabeli oprocentowania kredytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym
 5. Metryka Reporęczenie MŚP

Mastercard - międzynarodowa debetowa karta walutowa z funkcją zbliżeniową, wydawana do rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych:

1) dla klientów indywidualnych – do rachunków w EUR, GBP, USD

2) dla klientów instytucjonalnych – do rachunków w EUR, GBP, USD

 

Od 1 czerwca br. bank oferuje międzynarodową kartę kredytową MasterCard Gold z funkcją zbliżeniową, która jest przeznaczona dla klientów indywidualnych, osiągających dochody w wysokości powyżej 3 tys. zł miesięcznie.

Dlaczego warto?

Poza standardowymi funkcjami płatniczymi karta posiada szereg dodatkowych korzyści:

 • wydłużony okres bezodsetkowy (54 dni),
 • pakiet ubezpieczeń,
 • program rabatowy MasterCard: Buy&Smile,
 • program MasterCard Premium Clubs,
 • transakcja za zakupy przez Internet zabezpieczona jest usługą 3D Secure na SMS (dotychczas usługa 3D Secure była dostępna na hasło stałe).

 

Od dnia 1 kwietnia 2015 roku oferujemy klientom kolejną międzynarodową kartę płatniczą, która umożliwia dokonywanie płatności za towary i usługi w punktach handlowych i usługowych zarówno w sposób tradycyjny jak i zbliżeniowy, płatności przez Internet, wypłatę gotówki w bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na karcie.

Dlaczego warto?

 • możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych, dzięki posiadanej funkcjonalności zbliżeniowej -do kwoty 50,00 zł – bez potwierdzenia numerem PIN*,
 • podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w twoich rękach,
 • karta wydawana do rachunku bieżącego lub pomocniczego,
 • karta wydawana jest posiadaczowi rachunku, każdemu ze współposiadaczy lub osobie wskazanej przez posiadacza,
 • operacje mogą być dokonywane do wysokości kwoty dostępnej na rachunku z zastrzeżeniem limitów dziennych wypłat gotówki i transakcji bezgotówkowych określonych przez klienta; w przypadku kilku kart wydanych do tego samego rachunku działają one w oparciu o tę samą kwotę dostępną,
 • standardowy dzienny limit:
  • wypłata gotówki – 2.000,00 zł,
  • operacje bezgotówkowe – 5.000,00 zł,
 • możliwość zwiększenia indywidualnych limitów dziennych do kart,
 • dostęp do usługi „Płać kartą i wypłacaj” (Cashback)- wypłaty gotówki podczas dokonywania płatności w punktach handlowo-usługowych świadczących usługę – jednorazowo nawet do 300,00 zł,
 • możliwość zwiększenia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych w Internecie poprzez zarejestrowanie karty w usłudze 3D-Secure.

* terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej

Kredyt obrotowy AGRO – „Dla Rolnika” służy finansowaniu zakupu nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz, kwalifikowanego materiału siewnego oraz szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień, zwierząt hodowlanych z wyłączeniem zakupu na eksport, pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych, rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji, paliwa i opału na cele rolnicze, materiałów i usług niezbędnych do naprawy maszyn rolniczych, drobnego sprzętu rolniczego oraz innych środków do produkcji.

Kredyt przeznaczony jest dla prowadzących działalność rolniczą: osób fizycznych, spółek prawa handlowego oraz innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, posiadających zdolność prawną.


Dlaczego warto?

 • kredyt nieodnawialny – udzielany w rachunku kredytowym,
 • maksymalny okres kredytowania – do 36 miesięcy,
 • maksymalna kwota kredytu – nie może przekroczyć 2000 zł/1ha użytków rolnych, (ograniczenie dotyczy wszystkich kredytów udzielonych klientowi w ramach produktu), nie więcej niż 1 000 000,00 zł,
 • kredyt wypłacany jednorazowo lub w transzach,
 • możliwa karencja w spłacie kapitału,
 • dogodne formy zabezpieczeń,
 • brak wymogu rozliczenia kredytu rachunkami, fakturami lub innymi dokumentami potwierdzającymi jego wykorzystanie na cele określone w umowie,
 • niskie prowizje i opłaty – zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej – klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego,
 • atrakcyjne oprocentowanie – zgodnie z Tabelą oprocentowania kredytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym.

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com