Kredyt obrotowy AGRO – „Dla Rolnika” służy finansowaniu zakupu nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz, kwalifikowanego materiału siewnego oraz szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień, zwierząt hodowlanych z wyłączeniem zakupu na eksport, pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych, rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji, paliwa i opału na cele rolnicze, materiałów i usług niezbędnych do naprawy maszyn rolniczych, drobnego sprzętu rolniczego oraz innych środków do produkcji.

Kredyt przeznaczony jest dla prowadzących działalność rolniczą: osób fizycznych, spółek prawa handlowego oraz innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, posiadających zdolność prawną.


Dlaczego warto?

  • kredyt nieodnawialny – udzielany w rachunku kredytowym,
  • maksymalny okres kredytowania – do 36 miesięcy,
  • maksymalna kwota kredytu – nie może przekroczyć 2000 zł/1ha użytków rolnych, (ograniczenie dotyczy wszystkich kredytów udzielonych klientowi w ramach produktu), nie więcej niż 1 000 000,00 zł,
  • kredyt wypłacany jednorazowo lub w transzach,
  • możliwa karencja w spłacie kapitału,
  • dogodne formy zabezpieczeń,
  • brak wymogu rozliczenia kredytu rachunkami, fakturami lub innymi dokumentami potwierdzającymi jego wykorzystanie na cele określone w umowie,
  • niskie prowizje i opłaty – zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej – klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego,
  • atrakcyjne oprocentowanie – zgodnie z Tabelą oprocentowania kredytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym.

Strona 2 z 2

Joomla templates by Joomlashine